o.z. Naše Detičky

občianske združenie

Naše Detičky

Madunice 922 42, Železničná 590

areál ZŠ a MŠ Madunice

2018 - začiatok projektu

140 podlahových metrov

10 detí v zariadení

6 miestností pre starostlivosť

O Nás

Pomáhame najzraniteľnejším.
Centrum pre deti s hendikepom a ich rodičov

Poslanie občianskeho združenia je rozvíjať potenciál inak obdarených detí, napredovaniu a dosahovaniu ich maximálnej možnej miery samostatnosti. Pomáhať integrovať tieto deti do spoločnosti, aby osoby s postihnutím nežili segregovane. Začlenením dieťaťa do spoločenského fungovania mu umožňuje spoznať seba i svet okolo, posilňuje v ňom pozitívne pocity akceptácie a motivuje k vlastnej aktivite. Akceptovanie dieťaťa a snaha nášho centra realizovať individuálny výchovný program pri náležitom uspokojovaní náležitých potrieb jednotlivca umožňuje postihnutému dieťaťu maximálny rozvoj osobnosti a rozvíjanie pozitívnych sociálnych vzťahov.

  Narodenie hendikepovaného dieťaťa nesporne predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie. Pretože sú rodičia veľmi zraniteľný v situáciách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich detí, je pre nich narodenie dieťaťa so závažným zdravotným postihnutím jedným z najťažších, ak nie najťažšou životnou krízou.

   S realitou narodenia dieťaťa s postihnutím sa jeho vlastná rodina vyrovnáva individuálne na základe dostupných zdrojov a to je hlavná myšlienka pomoci hendikepovaným deťom a rodinám formou vytvorenia denného centra. Bude to nízko kapacitné zariadenie poskytujúce sociálne služby ambulantnou formou pre deti s viacnásobným postihnutím podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

slide_2 Slide_1

Cieľ projektu

Cieľom nášho projektu je, vybudovanie denného centra pre hendikepované deti (domov sociálnych služieb). Pre túto skvelú myšlienku sa podarilo získať priestor v Maduniciach. Areál ZS s MS Madunice ponúka jedinečné umiestnenie, na základe, ktorého môžeme spoločne so školou pracovať na rozvoji zdravých ale aj hendikepovaných detí a budovať tak vzájomné vzťahy bez predsudkov.

Prínos centra by bola pre rodiny s hendikepovanými deťmi výrazná. Hlavne rodičia by sa mohli po umiestnení dieťaťa plnohodnotne venovať aj práci a súkromiu s vedomím, že je o ich dieťa profesionálne a plnohodnotne postarané výchovno-vzdelávacím procesom. Našim poslaním je rozvíjať potenciál deti s hendikepom, napredovaním a dosahovaním ich maximálnej možnej miery samostatnosti. Aby deti s postihnutím nežili segregovane, ale aby mali denné činnosti, aktivity, návyky čo najpodobnejšie zdravým deťom. 

Martin Petrgál

Realizátor projektu

Vysnívaný projekt sme začali s manželkou – diplomovanou fyzioterapeutkov. Pre aktuálny stav problematiky vieme, že podobné zariadenie vie pomôcť mnohým rodinám a uľahčiť život deťom aj rodičom. Náš projekt je založený na ochote pomôcť zlepšiť život znevýhodnených detí. Po výstavbe bude centrum slúžiť pre všetkých, ktorí to potrebujú s finančnou podporou štátu, dobrovoľných darcov a prispievateľov.

Dobrovoľné dary je možné zasielať na účet vedený v Tatra Banke.

SK75 1100 0000 0029 4505 8737

alebo službou VIAMO na tel. č. 0903 99 26 27

Všetci darcovia budú zverejnení v časti „PARTNERI“ a použitie prostriedkov bude tiež uvádzané v „AKTIVITÁCH“, na čo konkrétne boli prostriedky použité. V prípade, že môžeme uviesť meno darcu prosíme do popisu príspevku uviesť meno darcu.

Darcom veľmi pekne ĎAKUJEME za pomoc.

Sponzori / Partneri

Kotakt

Radi by ste pomohli?
Napíšte nám!

Ďakujeme  za  záujem a dúfame že Vás náš  projekt oslovil. V prípade otázok radi odpovieme, informácie aj postup pri projekte nájdete taktiež na FB Naše Detičky o.z. 

    captcha